Statut Udruge

Udruga pčelara Pčela Šibenik

Sjedište Udruge:
Put vatrogasaca br. 11,
Grebaštica • 22000 Šibenik

OIB: 68742073207
MB:03198723

IBAN: HR 65 2340009-1110249419 PBZ

Mob.: +385 98 315 560

Sjedište Udruge je: Grebaštica, Put vatrogasaca br. 11, 22000 Šibenik

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br.74/2014. i čl. 31 Statuta od 06.01.1998. god. ) Pčelarska udruga „Pčela” Šibenik na skupštini održanoj dana 03.rujna 2015. god. unijela je dopune u postojeći statut.

STATUT

Pčelarske udruge „Pčela“ Šibenik

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada, o članstvu i članarini, pravima i obvezama članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja te sva druga pitanja značajna za rad Pčelarske udruge „Pčela” Šibenik. (u daljnjem tekstu PU „Pčela” Šibenik).

 II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE 

Članak 2.

Naziv udruge je: Pčelarska udruga „Pčela” Šibenik

Skraćeni naziv Udruge je: PU „Pčela” Šibenik .

Članak 3.

Pčelarska udruga „Pčela” Šibenik je udruga registrirana pri nadležnom tijelu. Pčelarska udruga „Pčela” Šibenik je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat. Pečat udruge je okruglog oblika, promjera 30 mm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Pčelarska udruga „Pčela” Šibenik. U središtu pečata je stilizirana pčela u letu.

Članak 5.

Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik. Skupština ili Upravni odbor mogu ovlastiti druge osobe za zastupanje Udruge.

Na prava i obveze osoba ovlaštenih za zastupanje primjenjuju se odredbe č1.19 Zakona o udrugama.

 

III. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja pčelarstva.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • planiranje rada Udruge i aktivno sudjelovanje na unapređenju pčelarstva
 • informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima Udruge
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
 • odgoj i obrazovanje putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva
 • suradnja sa znanstvenim i stručnim organizacijama radi praćenja aktualnih događanja u pčelarstvu, osobito u prevenciji na suzbijanju pčelinjih bolesti
 • zastupanje interesa Udruge i pčelara uopće
 • poticanje i razvijanje uske suradnje s gospodarskim subjektima i organizacijama koje se bave ili su vezane uz pčelarenje
 • pridonositi očuvanju prirodnog okoliša te stvarati uvjete za normalan prirodni proces oplodnje bilja i proizvodnju zdrave prirodne hrane
 • izdavanje knjiga, časopisa i ostalih medija iz područja pčelarske djelatnosti za potrebe članstva

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima
 • Internet stranici Udruge ili na drugi prikladan način
 • Javnim priopćavanjem putem časopisa „Hrvatska pčela” koji izdaje Hrvatski pčelarski savez 

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Odluku donosi U.O. temeljem pisanog zahtjeva fizičke pravne osobe.

Članak 10.

Članovi se upisuju u popis članova Udruge.

Popis članova može se voditi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način (u papirnatom obliku matična knjiga).

Popis članova obvezno mora sadržavati podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (01B-u), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu prestanka članstva u Udruzi te adresu.

Popis članova Udruge vodi Tajnik Udruge.

Članak 11.

Svaki član Udruge plaća članarinu zaključno do kraja prvog tromjesečja u kalendarskoj godini. Iznos članarine utvrđuje Skupština svojom odlukom na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine
 • bavljenje aktivnostima Udruge
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem smrću

Član se briše iz Popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članu Udruge, ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge, može se izreći opomena, javna opomena ili se može isključiti iz članstva. Odluku o disciplinskoj mjeri donosi Upravni odbor većinom glasova.

Protiv odluke o disciplinskoj mjeri može se podnijeti žalba Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

V. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE POSLOVIMA UDRUGE 

Članak 15.

Članovi upravljaju Udrugom neposredno, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima Udruge te na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Skupštinu Udruge čine svi registrirani članovi Udruge na način da svaki član Udruge ima pravo na jedan glas u Skupštini, pod uvjetom da je poslovno sposoban.

Prestankom mandata člana tijela Udruge na njegovo mjesto se bira novi član čiji mandat traje do isteka mandata člana tijela umjesto kojeg je biran novi član.

Tijela Udruge su:

Skupština Upravni odbor • Predsjednik Nadzorni odbor • Tajnik • Blagajnik Likvidator

Članovi tijela Udruge biraju se na mandat od 4 godine i mogu biti ponovno birani. Članovima tijela Udruge koje bira i opoziva Skupština mandat može prestati prije isteka vremena na koji su birani i to:

 • prestankom članstva
 • ostavkom
 • opozivom (opoziv člana se vrši kao i izbor).

VI. SKUPŠTINA 

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik dostavljanjem poziva članovima najmanje 10 dana prije održavanja sjednice s prijedlogom dnevnog reda, potrebnim pisanim materijalima te danom i mjestom održavanja sjednice.

Izvanrednu skupštinu može sazvati predsjednik na vlastitu inicijativu, Nadzorni odbor Udruge ili 1/3 članova Udruge.

U slučaju isteka mandata predsjednika sjednicu može sazvati dosadašnji predsjednik ili 1/3 članova skupštine.

Svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanje sjednice).

U slučaju nedostatka kvoruma, sjednica se odgađa za osam dana.

Skupština donose odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 18.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Tajnik udruge, a ako nijedan nije prisutan, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 20.

Skupština Udruge:

 • usvaja Statut i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava članove tijela udruge ( predsjednika, tajnika, blagajnika, Upravni odbor, Nadzorni odbor i likvidatora)
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Udruge ( predsjednika i tajnika)
 • odlučuje o udruživanju u Saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izviješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,gospodarskih djelatnosti, prestanku rada raspodjeli imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
 • te odlučuje l o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

VII. UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo Udruge koje između zasjedanja

Skupštine upravlja poslovima udruge.

Članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova uključujući predsjednika, tajnika i blagajnika. Skupština iz redova članova Udruge na vrijeme od četiri godine bira članove UO.

Članak 22.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se u pravilu jednom u tri mjeseca 111 po potrebi, a saziva ih predsjednik Upravnog odbora, koji je ujedno i predsjednik Udruge.

U slučaju potrebe sjednice se mogu održavati i češće. Sjednica se može održati i telefonski.

U slučaju hitnosti može se zatražiti mišljenje članova Upravnog odbora elektronskom poštom. Na temelju dobivenih odgovora i mišljenja sastavit će se Zapisnik i donijeti zaključak koji se ovjerava na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 23.

Slučaju odsutnosti i spriječenosti predsjednika Udruge, sjednicu Upravnog odbora saziva tajnik Udruge 111 član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

 • Donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Udruge i izvršavanje programa Udruge donosi plan rada za sljedeću kalendarsku godinu, financijski plan i završni račun te ih prosljeđuje Skupštini na potvrđivanje predlaže HPS-u povjerenika pašnog reda za područje koje zemljopisno pokriva Udruga bira svoje zastupnike u više oblike udruživanja izvršava financijski plan Udruge i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava
 • upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Udruge
 • donosi odluku o uporabi i zaštiti znakovlja Udruge
 • imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Udruge
 • obavija i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktom Udruge ili koje mu povjeri Skupština
 • rješava i druga pitanjima propisana Zakonom i ovim Statutom s tim što o
 • tome izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.

Predsjednik ili ovlaštena osoba saziva sjednicu Upravnog odbora na zahtjev

 1. Nadzornog odbora Udruge
 2. Najmanje četiri (4) člana Upravnog odbora
 3. Najmanje jedne petine (1/5) svih članova Udruge

Članak 24.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutno više od polovine njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 25.

Upravni odbor ili članovi upravnog odbora opozivaju se na način i po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti svaki član Udruge.

U slučaju iz prethodnog stavka, naredna sjednica Skupštine mora biti održana u roku od trideset (30) dana od prestanka mandata predsjednika Udruge i članova Upravnog odbora Udruge.

Članak 26.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština
 • priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština
 • organizira rad i djelovanje Udruge između dviju sjednica Skupštine
 • provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine Udruge

VIII. PREDSJEDNIK

Članak 27.

lzvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Za predsjednika Udruge može biti birana ista osoba neograničen broj puta.

Članak 28.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu
 • saziva Skupštinu Udruge
 • rukovodi radom Udruge
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • upravlja imovinom Udruge
 • priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

Članak 29.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik, odnosno zastupa Udrugu.

IX NADZORNI ODBOR
Članak 30.

Nadzor nad radom Udruge vrše članovi Udruge.

Nadzor rada, odnosno poslovanja Udruge vrši Nadzorni odbor Udruge. Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana. Članovi Nadzornog odbora su izabrani na mandat od četiri godine, a mandat se može ponoviti. Mandat članova Nadzornog odbora prestaje razrješenjem na Skupštini Udruge. Za članove Nadzornog odbora ne mogu biti izabrani članovi Upravnog odbora . Na svojoj prvoj sjednici članovi Nadzornog odbora biraju iz svojih redova predsjednika.

Članak 31

Nadzorni odbor:

 • kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza
 • kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike financijskog plana
 • svojim nalazima upoznaje predsjednika, Upravni odbor i Skupštinu podnosi Skupštini izvješće o svom radu i nalazima obavlja sve one druge poslove koje mu Skupština svojom odlukom stavi u nadležnost

X TAJNIK

Članak 32.

Tajnika udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi, a može biti biran i više puta. Tajnik zastupa Udrugu.

Tajnik Udruge vodi Popis članova Udruge.

Članak 33.

Za svoj rad Tajnik odgovara Skupštini, Upravnom odboru, predsjedniku Udruge.

Članak 34.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako je svojim radom povrijedio Ustav, zakone, Statut i druge akte Udruge, zbog čega nastanu štetne posljedice za Udrugu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine, Upravnog odbora, predsjednika Udruge, te zbog nezakonitog rada zloupotrebe dužnosti.

O razrješenju tajnika odlučuje skupština.

lnicijativu za razrješenje mogu dati predsjednik Udruge, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje pet (5) predstavnika u Skupštini.

Tajnik može biti razriješen i na svoj vlastiti pisani zahtjev.

Članak 35.

Tajnik:

 • obavlja stručne poslove za Udrugu
 • vodi evidenciju članstva Udruge s podacima iz ovog Statuta
 • brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa rada Udruge
 • brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom iIi na drugi način preuzetih obveza Udruge
 • pomaže u radu predsjedniku Udruge
 • odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Upravnog odbora drugih tijela
 • brine o javnosti rada Udruge i poslovima informiranja
 • usko surađuje s članovima Udruge, odnosno njihovim predstavnicima
 • brine i organizira djelotvoran rad Udruge na obavljanju djelatnosti rada Udruge
 • brine o izvršenju programa rada Udruge, pravovremenom izvršavanju odluka i zakIjučaka Skupštine, Upravnog odbora Udruge
 • vodi računa da predsjednik i članovi Upravnog odbora budu točno i pravovremeno upoznati sa svim pitanjima i problemima u nadležnosti i od interesa Udruge
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog odbora 111 predsjednika Udruge
 • vodi zapisnike na sjednicama Skupštine i Upravnog odbora

XI BLAGAJNIK

Članak 36.

Blagajnika udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine, a može biti biran i više puta.

Članak 37.

Blagajnik:

 • vodi blagajničko poslovanje
 • obavlja naplatu članarine i prima novčane donacije
 • vodi evidenciju materijalno financijskog poslovanja
 • podnosi godišnja izvješća o materijalno financijskom poslovanju
 • odgovoran je za godišnji popis pokretne i nepokretne imovine

XII LIKVIDATOR

Članak 38.

Likvidator je fizička i pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Članak 39.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem Iikvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka i brisanja Udruge iz registra.

Članak 40.

Mandat likvidatora traje do okončanja postupka iikvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine Udruge.

Nad Udrugom se može provesti i skraćeni postupak prestanka postojanja Udruge pri čemu se ne provodi Iikvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.(NN 74/2014)

Članak 41.

Za svoj rad likvidator može primiti i određenu naknadu o čemu Skupština donosi svoju odluku, na temelju koje se putem ugovora detaljnije određuju međusobna prava i obveze likvidatora i Udruge sukladno Zakonu o udrugama.

Članak 42.

prestankom postojanja Udruge, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog postupka, sudskih i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi zakladi koje imaju slične i(i iste statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu Udruge.

Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenim ili s njima povezanim osobama.

XIV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE
Članak 43.

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti povjerenstvu koje osniva Upravni odbor.

Članak 44.

Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi Udruge, članovi upravnih IIi izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi 111 sebi bliskim osobama, a na štetu interesa drugih članova Udruge. 0 svakom sukobu interesa odlučuje se pojedinačno.

Članak 45.

Odlučivanje iz prethodna dva članka provodi se, u prvom stupnju u povjerenstvima ili povremenim radnim tijelima, a u drugom stupnju odlučuje Skupština Udruge.

XV IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 46.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva
 • pokretne stvari
 • nekretnine
 • druga imovinska prava

Članak 47.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine
 • od dobrovoljnih priloga i darova
 • od dotacije iz proračuna
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom

Članak 48.

 

Izvješće  o materijalno financijskom poslovanju blagajnik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

XVI PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 49.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja, temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

XVII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 50.

Statut Udruge, kao i druge akte koje donosi Skupština, donose se natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 51.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata daje predsjednik Udruge.

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini Udruge.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje vrijediti Statut donesen na skupštine Udruge, 05. siječnja 1998. godine.

 

U Šibeniku 03. rujna 2015.                                                    Predsjednik Udruge:

Dragan Plavčić

URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA:

KLASA: UP/I-230-02/15-01/285 URBROJ:2182-06-07/3-15-2 Šibenik, 16. listopada 2015.